warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Spalato B.V., alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever en/of leveranciers van trouw-en verlovingsringen voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan de ondernemer, het bedrijf Spalato B.V. , hierna te noemen Donatello, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 59.371.528.3. Spalato B.V. statutair gevestigd te Zeestraat 10B te Beverwijk is telefonisch bereikbaar op 072 5120507 of per mail info@donatello.nl
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het bestellen/vervaardigen van de ring(en). Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel klant genoemd.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Donatello en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst.
 6. Op elke overeenkomst tussen Donatello en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 7. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de KvK te Alkmaar

ARTIKEL 2 – AANBOD

 1. Het aanbod van Donatello wordt uitsluitend schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht indien afgesproken gedurende de daarbij aangegeven termijn. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
  1. de omschrijving van de ring(en) met eventuele toebehoren
  2. de prijs van de ring(en) met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is
  3. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is

ARTIKEL 3 – PRIJS

 1. De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een variabele prijs wordt overeengekomen zal Donatello zo nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Ieder vorm van prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgesloten.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Donatello heeft aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Donatello een bevestiging van de overeenkomst.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Donatello onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Donatello is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 4. Indien de wijziging en/of aanpassing op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Donatello de opdrachtgever hierover op tijd inlichten.
 5. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend.

ARTIKEL 5 – ANNULERINGSRECHT

 1. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan de ondernemer te retourneren. Het aankoopbedrag zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat het product niet gebruikt is en dat het nog verkoopbaar moet zijn.
 3. Uitgesloten van retourneren zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant of die in opdracht van de klant speciaal zijn besteld.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJN

 1. Levering vindt plaats door de ring (en) in het bezit te stellen van de opdrachtgever.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. Donatello en de opdrachtgever kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt Donatello van de opdrachtgever alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de opdrachtgever in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen bij voorkeur schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever met behoud van diens recht op nakoming het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Donatello. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Donatello blijft eigenaar van de ring(en) zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

 1. Donatello staat ervoor in dat het geleverde ring(en) voldoen aan de overeenkomst (conformiteit). Donatello staat er bovendien voor in dat de ring(en) die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Donatello staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen Donatello niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 9 – GARANTIES

 1. Donatello garandeert in het geval van verkoop en vervaardiging van ring(en) gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Donatello gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.
 2. Donatello staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de ring(en) zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de opdrachtgever, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan de ring(en) hebben aangebracht. Evenmin staat Donatello in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De opdrachtgever behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen de door Donatello afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 10 – BEÉINDIGING/OPSCHORTING OVEREENKOMST

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Donatello heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de opdrachtgever tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 11 – AANVULLENDE BEPALINGEN

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de opdrachtgever en Donatello een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De door Donatello vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Donatello en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van Donatello is niet toegestaan.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN- EN BEMIDDELINGSREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Donatello, tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
 2. Bij Donatello ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de ontvangstdatum beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een uitgebreide antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klachtafhandeling door Donatello niet heeft geleid tot een voor de opdrachtgever bevredigend resultaat ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 14- GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Donatello over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Donatello deze te leveren of geleverde diensten en/of producten, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Donatello aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij Donatello heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de opdrachtgever niet naar tevredenheid door Donatello is beantwoord.
 3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
 4. Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Donatello aan deze keuze gebonden. Indien Donatello een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Donatello dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De uitspraak hiervan is bindend. Zowel Donatello als de opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak.
 6. De rechter in de de vestigingsplaats van Donatello is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Donatello het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 15 – GEHEIMHOUDING

 1. Donatello zal de informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer redelijkerwijs vermoeden zou bestaan dat deze informatie vertrouwelijk bedoeld was. Donatello legt deze verplichting tevens op aan al haar werknemers alsmede eventueel ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 16 – AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Donatello en de opdrachtgever worden vastgelegd en mogen niet ten nadele zijn van de opdrachtgever.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Donatello is Nederlands recht van toepassing
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar of Haarlem
 3. Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen., waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst wordt gegeven.
 4. Onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook E-mail, mits de identiteit en integriteit van de E-mail voldoende vaststaat.
loading
×